Resolutie ‘meer geld voor het WI’

Bent u het eens met deze resolutie en wilt u deze mee indienen, stuur dan voor 25 augustus, 21.00u een e-mail naar info@socialechristendemocratie.nl met de tekst: “Ja, ik steun de resolutie voor meer geld voor het WI” , gevolgd door uw naam en lidnummer.

Resolutie: 

Het CDA partijcongres op 11 september, bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

A.    Constateert dat:

 • Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA het belangrijkste platform voor ideeënontwikkeling is binnen onze partijorganisatie;
 • Het Wetenschappelijk Instituut totale inkomsten heeft van iets meer dan 600.000 euro, waarvan slechts 37.500 euro afkomstig is van het CDA;
 • De begroting van het CDA de afgelopen jaren is toegenomen van 4,8 miljoen euro in 2018 tot meer dan 6 miljoen euro in 2020. Deze toename is grotendeels het gevolg van de verhoging van de overheidssubsidie als gevolg van de motie Jetten (de ‘Jettengelden’).
 • Van de 6 miljoen euro die het CDA vrij te besteden heeft, dus slechts 37.500 euro ondersteuning aan het Wetenschappelijk Instituut wordt besteed. Dit bedrag is al jaren ongewijzigd. Ter illustratie: aan communicatie besteedt onze partij meer dan 1,2 miljoen euro;
 • Het Wetenschappelijk Instituut blijkens zijn jaarverslag een exploitatietekort heeft en verwacht dit het komende jaar ook te hebben, en zich zorgen maakt over de houdbaarheid van de inkomsten en uitgaven in de toekomst.

B.    Overweegt dat:

 • het wetenschappelijk instituut belast wordt met veel belangrijke taken, niet alleen het formuleren van ideeën voor de lange termijn, maar ook met nota’s over specifieke beleidsterreinen die in samenwerking met Kamerleden worden opgesteld;
 • het Wetenschappelijk Instituut materieel in staat moet worden gesteld om deze taken goed te kunnen vervullen;
 • er binnen de samenleving en binnen het CDA een breed levend gevoel is dat de aandacht te veel gaat naar voorlichting en communicatie en te weinig naar de fundamentele analyse van de problemen in de samenleving en de formulering van de oplossingen die daarbij horen;
 • de Jettengelden specifiek bedoeld zijn om politieke partijen te versterken, en versterking van de inhoudelijke boodschap de beste aanwending voor deze gelden is.

C.    Spreekt uit dat:

 • de verdeling van de gelden binnen het CDA een weerspiegeling moet zijn van de prioriteiten van onze partij, en dat die prioriteit bij de inhoud moet liggen;
 • de bijdrage van het CDA aan het Wetenschappelijk Instituut dient te verveelvoudigden om de continuïteit van de ideeënontwikkeling binnen het CDA te waarborgen, waarvoor eventueel de Jettengelden kunnen worden aangewend.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bent u het eens met deze resolutie en wilt u deze mee indienen, stuur dan voor 25 augustus, 21.00u een e-mail naar info@socialechristendemocratie.nl met de tekst: “Ja, ik steun de resolutie voor meer geld voor het WI” , gevolgd door uw naam en lidnummer.